GDPR - Informačná povinnosť

Informácie o spracúvaní osobných údajov
1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Trans&Fashion s.r.o., Užhorodská 37, Košice-Juh, IČO:47434775, IČDPH:SK2023912429, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.:33487/V, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť Trans&Fashion s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Henrietu Prokopovú, e-mailová adresa zosoba@alex-travel.sk.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Objednanie prepravy tovaru alebo osôb prostredníctvom www.alex-travel.sk, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť Trans&Fashion s.r.o. spracúva na účely prepravy tovaru alebo osôb prostredníctvom www.alex-travel.sk nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o preprave a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Trans&Fashion s.r.o.), na účely vybavovania reklamácií a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade prepravy tovaru alebo osôb prostredníctvom www.alex-travel.sk a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o. je v prípade prepravy tovaru alebo osôb prostredníctvom www.alex-travel.sk a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o preprave tovaru alebo osôb a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Trans&Fashion s.r.o..
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
Trans&Fashion s.r.o., Užhorodská 37, Košice - Juh, IČO : 47434775, IČDPH : SK2023912429, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro, vložka č.:33487/V, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Trans&Fashion s.r.o..
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o preprave tovaru alebo osôb.
b. Nezáväzná objednávka tovaru
Spoločnosť Trans&Fashion s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
Príjemcami osobných údajov sú:
Trans&Fashion s.r.o., Užhorodská 37, Košice - Juh, IČO : 47434775, IČDPH : SK2023912429, zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel : Sro, vložka č.:33487/V
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o preprave tovaru,osôb alebo zrušenia nezáväznej objednávky.
c. Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť Trans&Fashion s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
d. Uplatňovanie nárokov spoločnosti Trans&Fashion s.r.o.
Spoločnosť Trans&Fashion s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Trans&Fashion s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Trans&Fashion s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Trans&Fashion s.r.o..
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Trans&Fashion s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti Trans&Fashion s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Trans&Fashion s.r.o..
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Trans&Fashion s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
e. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Trans&Fashion s.r.o.
Spoločnosť Trans&Fashion s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Trans&Fashion s.r.o..
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o..
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Trans&Fashion s.r.o.:
  • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti
  • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
  • Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.