Prepravný poriadok

spoločnosti TRANS&FASHION s.r.o.
pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby.
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti Trans&Fashion s.r.o, so sídlom: Užhorodská 37, Košice - Juh, IČO: 47434775 v postavení dopravcu /ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe, najmä :
a) druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,

b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
c) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.
Prepravný poriadok v osobnej doprave okrem prepravných podmienok podľa predchádzajúceho obsahuje :
a) rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe,
b) spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových autobusoch alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme  ( netýka sa taxislužby)
c) spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave  (netýka sa taxislužby ),
d) spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzavierania zmluvy o preprave osôb a platenie cestovného,
e) rozsah práv a povinnosti cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy,
f) rozsah osobitných práv a povinnosti cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov,
g) podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat,
h) podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím,
ch) pravidla platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave ( netýka sa taxislužby),
i) pravidla platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe,
j) postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky( revízor) a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného ( netýka sa taxislužby)
k) tarifu
l) reklamačný poriadok
2.) Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.alex-travel.sk. Po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave, upravujúci práva a povinnosti jej účastníkov.
Čl. 2
Taxislužba
Na účely tohto prepravného poriadku :
(1) Taxislužba- je podnikanie, predmetom ktorého je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené.
(2) Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy, uzavretej s taxi službou alebo priamo s vodičom bezprostredne pred začatím prepravy za stanovené cestovné.
(3) Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb v zmysel  Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
Čl. 3
Dopravca
(1) V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len "dopravca"), ktorá je držiteľom oprávnenia na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku i vzhľadom k 124/2012 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
(2) Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej  doprave.
(3) Dopravca môže ponúkať poskytovanie dopravných služieb zverejnením základných podmienok ich poskytovania na stanovišti taxislužby, na svojom webovom sídle, na vozidlách taxislužby, formou reklamy alebo zriadením dispečingu a propagáciou objednávkovej služby v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave.
 
Čl. 4
Všeobecné povinnosti dopravcu
Dopravca taxislužby je povinný :
a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,
b) označiť každé vozidlo taxislužby obchodným menom dopravcu a nápisom TAXI (na streche transparentom) a na obidvoch predných dverách aj telefónnym číslom objednávkovej služby. Súčasťou označenia musí byť logo dopravcu. Označenie môže byť realizované nezmazateľným písmom znalecky na karosériu vozidla alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické, alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky, alebo tabuľky je neprípustné,
c) zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť osádky vozidiel, o cestujúcich a o náklad v rozsahu poskytovaných dopravných služieb,
d) zabezpečiť, aby v každom prevádzkovanom vozidle bol doklad o udelenom povolení,
e) zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlá parkovali a garážovali v priestoroch technickej základne, alebo v priestoroch určených obcou na tento účel,
f) zamestnávať ako vedúceho dopravy len osobu, ktorá ma osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak ide o osobu z iného členského štátu, uznanú odbornú kvalifikáciu a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča a pracovné povolenie,
g) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaní cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.
h) zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter schváleného typu a viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v karosérii vozidla,
ch) zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.
k) zariadenie, ktoré je schváleného typu pre vyhotovovanie daňových dokladov v rámci výkonu taxislužby a vydáva daňovo preukázateľné doklady cestujúcim.
Čl. 5
Osobitné povinnosti dopravcu
 
Dopravca je ďalej povinný :
a) zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku,
b) prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného,
c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o ich prepravu batožín,
d) ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravy vykonať (ďalej len "prepravná povinnosť"),
e) výkonom taxislužby poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:
1. oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
2. platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
3. absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.
f) zabezpečiť, aby vodič mal vo vozidle taxislužby tieto doklady:
1. osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
2. doklad o zaplatení posledného splatného zákonného poistného,
3. doklad o zaplatení cestnej dane,
4. overenú kópiu koncesnej listiny,
5. daňové doklady o zaplatení cestovného,
6. doklad o zaplatení miestneho poplatku za stanovište, ak vozidlo stojí na stanovišti TAXI
7. doklad o ciachovaní a nastavení taxametra v zákonom stanovených lehotách,
8. protokol o vykonanej technickej prehliadke vozidla nie starší ako šesť mesiacov,
9. vierohodné poverenie prevádzkovateľa, osobe vykonávajúcej taxislužbu príslušným vozidlom taxislužby na výkon taxislužby,
10.preukaz totožnosti.
g) poučiť vodiča v zmysle §4 ods. 1 až 5 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
f) oboznámiť cestujúceho o povinnosti dodržiavať §5 ods.3 zákona č. 315/1996 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách.
Čl. 6
Zmluva o preprave osôb
(1) Prepravcovi, ktorý za určené cestovné použije dopravný prostriedok dopravcu, vzniká zmluvou o preprave osôb právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia uvedeného v zmluve riadne a včas.
(2) Prepravná zmluva vzniká na základe konania prepravcu, ktorým dáva nepochybne najavo, že chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to spravidla tým, že zaplatí dojednané cestovné, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cez on-line predajný systém spoločnosti umiestnený na stránke dopravcu www.alex-travel.sk, alebo výnimočne priamo u vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, v čase pred odchodom za predpokladu voľného miesta vo vozidle a len v plnej sume cestovného.Rezervácia miesta bez zaplatenia ceny prepravného nie je možná cez zmluvných partnerov dopravcu.
(3) Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby na web stránke dopravcu.
(4) Dopravca má prepravnú povinnosť voči každému prepravcovi, ktorý je v mieste začatia prepravy v dojednanom čase a pripravený nastúpiť do vozidla dopravcu.
(5) Pokiaľ prepravca zmešká nastúpenie do vozidla oproti stanovenému času odchodu, zaniká povinnosť dopravcu vykonať prepravu podľa zmluvy a cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného.
(6) Dopravca má prepravnú povinnosť voči cestujúcemu iba ak mu to umožňujú prepravné podmienky, najmä technický stav a obsaditeľnosť vozidla taxislužby podľa osvedčenia o evidencii, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu objektívne príčiny, ktoré nemožno odvrátiť najmä nepriaznivé meteorologické podmienky, cestné uzávery, iné obmedzenia na verejných komunikáciách po trase a pod.
(7) Prepravná povinnosť dopravcu taktiež neplatí, ak cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu.
(8) V prípade nevykonania prepravy v dojednanom rozsahu, riadne a v čas z dôvodov výhradne na strane dopravcu má cestujúci právo na náhradu škody maximálne v rozsahu hodnoty dojednaného cestovného.
(9) Pokiaľ sa preprava uskutočňuje z letiska a prílet cestujúceho mešká čím jeho včasný nástup na uskutočnenie prepravy ohrozený, je cestujúci povinný bez zbytočného odkladu oznámenia dopravcovi skutočný čas príletu. na tel. čísle : +421 915 792 044. Na základe oznámenia cestujúceho môže dopravca pozdržať uskutočnenie prepravy o čas maximálne 30 minút, alebo umožní cestujúcemu náhradnú prepravu nasledujúcim spojom, pokiaľ to umožňuje jeho obsaditeľnosť. Na zmenu prepravy podľa predchádzajúcej vety však cestujúci nemá právny nárok.
(10) Pred uskutočnením prepravy podľa tohto prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby.
Čl. 7
Podmienky odstúpenia od zmluvy o preprave osôb
(1) Ak dopravca nemôže vykonať prepravu podľa dojednaných podmienok, je povinný o tom upovedomiť objednávateľa a navrhnúť nové podmienky prepravy, alebo je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tom prípade, dopravca vráti objednávateľovi plnú hodnotu cestovného lístka.
(2) Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia PP.
(3) Ak cestujúci nepoužitý cestovný lístok vráti prostredníctvom zaslaním emailu na adresu info@alex-travel.sk :
a) viac ako 48 hodín pred začatím prepravy má nárok na vrátenie cestovného zníženého o storno poplatok v sume 10,- Eur za osobu a každý smer cesty,
b) menej ako 48 hodín pred začatím prepravy je výška storno poplatku 100% hodnoty cestovného a cestujúcemu nevznikne nárok na vrátenie cestovného,
(4) Dopravca môže upraviť sadzby storno poplatkov, ktoré zverejní na predajnom mieste a na internetovej stránke www.alex-travel.sk
(5) Ochorenie cestujúceho nie je dôvodom pre nárok na vrátenie cestovného.
(6) Zmenu rezervácie ( dátumu odchodu) zmenu pasažiera je možné uskutočniť do 48 hodín pred odchodom spoja za poplatok 15,- EUR/osoba/jedna cesta,
(7) Ak objednávateľ požiada o zmenu dátumu alebo času odchodu individuálnej objednávky (prenájom celého vozidla) :
a) viac ako 24 hodín pred odchodom vozidla je storno poplatok 50% z ceny objednávky,
b) menej ako 24 hodín pred plánovaným odchodom vozidla je storno poplatok 100% ceny objednávky,
(8) Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom internetu na cieľovej adresu webu je možno stornovať na emailovú adresu : info@alex-travel.sk. O výške storna poplatku rozhoduje čas odoslania emailu cestujúceho.
(9) Cestujúci je povinný pred nástupom na prepravu sa nechať poistiť a bez poistenia nemôže na prepravu nastúpiť, v opačnom prípade nemá nárok na náhradu škody na vzniknuté škody spôsobenú mu dopravcom, resp. za ktoré nesie zodpovednosť dopravca a ktorá prevyšujú hodnotu uhradeného cestovného
(10) Dopravca na požiadanie (podmienené zaslaním emailu na: info@alex-travel.sk vráti cestujúcemu uhradené cestovné znížené o storno poplatky v hotovosti, bezhotovostne na účet cestujúceho, alebo poštovou poukážkou v prospech cestujúceho, pokiaľ má dopravca potrebné a správne údaje cestujúceho.
(11) Vzájomné pohľadávky dopravcu a cestujúceho vyplývajúce zo zmluvy o preprave nie je možné postúpiť tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že jednostranne je možné započítať vzájomné pohľadávky bez obmedzenia.
Čl. 8
Odmietnutie prepravy
(1) Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:
a) to neumožňuje technický stav, priepustnosť cesty, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných podmienok, obmedzení a poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,
b) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo ostatných spolucestujúcich,
c) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť, správanie alebo obmedzovanie cestujúcich (napr. zápach) nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore, Ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z dôvodu uvedeného v bode 8 ods. c), je povinný ohlásiť to dispečingu so snahou zabezpečiť pristavenie najbližšie voľného a vhodného vozidla taxislužby. V tomto prípade dopravca nenesie zodpovednosť za odmietnutého cestujúceho a nebude mu vrátené zaplatené cestovné.
(2) Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.
Čl. 9
Vozidlo taxislužby
Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:
a) je podľa výsledkov technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,
b) má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c) je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,
d) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej taxislužby,
e) je vybavené funkčným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI
f) je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a neporušenou plombou,
g) na viditeľnom mieste má uvedené základné sadzby cestovného,
h) je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa osobitných predpisov,
i) je vybavené povinnou výbavou .
Čl. 10

Stanovište taxislužby

(1) Stanovište vozidla taxislužby (ďalej len "stanovište") je jedno, alebo viac vyhradených parkovacích miest určených obcou na ponúkanie prepravy cestujúcim vozidlami taxislužby.
(2) Stanovište je označené:
a) vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace vozidlá taxislužby pripravené na prepravu,

b) zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre jednotlivých dopravcov taxislužby.
(3) Na stanovišti môže stáť iba toľko vozidiel taxislužby, pre koľko je na ňom vyznačených miest pre jednotlivých dopravcov.
(4) Na stanovišti môžu stáť iba vozidlá taxislužby, ktoré sú bezprostredne pripravené na prepravu cestujúcich.
(5) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti, pričom vodič je povinný zdržovať sa vo vozidle, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a byť pripravený poskytnúť taxislužbu.
(6) Pri usporiadaní verejných zhromaždení a iných verejných akcií, môže vozidlo osobnej taxislužby v súlade s podmienkami určenými na ochranu verejného poriadku pri ich konaní a v súlade s pravidlami cestnej premávky, stáť aj mimo vyznačených stanovíšť.
Čl. 11
Výkon taxislužby
(1) Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti, alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. Prednostne môže dopravca, alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim, alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávajú cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.
(2) Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť, ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.
(3) Vozidlo taxislužby pripravené na prepravu (na stanovišti alebo mimo neho), má rozsvietené strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim do ukončenia prepravy je strešné svietidlo vypnuté. Vozidlo taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryténeprehľadnou prikrývkou, alebo odmontované.
(4) Taxameter vozidla taxislužby je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcim počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej  skončenia.
(5) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávku z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.
(6) Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky a priamo uzatvára zmluvu o preprave s cestujúcim.
(7) Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia z jednotlivých stanovíšť TAXI. Ak je na stanovišti viac vozidiel taxislužby pripravených na prepravu a objednávka nie je zadávaná z dispečingu  taxislužby, cestujúci si môže vybrať (mimo poriadia) ktoréhokoľvek z nich.
(8) Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom, alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim, možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom, alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.
(9) Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami, alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča, alebo vedenie auta taxislužby.
(10) V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
(11) Cestovnú batožinu, invalidné vozíky, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča, alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.
(12) Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Podľa §46 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo v technickom osvedčení vozidla.
(13) Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm. Vodič motorového vozidla, ktorý prepravuje v motorovom vozidle na mieste vybavenom bezpečnostným  pásom osobu mladšiu ako 12 rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm, by mal povinne počas jazdy, takúto osobu prepravovať v schválenom zadržiavacom zariadení pre deti, ktoré musí spĺňať podmienky ustanovené v predpise EHK číslo 44.
(14) O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
a) číslo dokladu,
b) evidenčné číslo vozidla,
c) dátum jazdy,
d) štátnu poznávaciu značku vozidla,
e) východiskové a cieľové miesto prepravy,
f) zaplatené cestovné,
g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.
(15) V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §45 vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. Každá prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú dopravu osôb.
 Čl. 12
Obchodné podmienky predaja cestovných lístkov prostredníctvom internetu
Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi cestujúcim, objednávateľom a majiteľom zakúpeného cestovného lístka na strane jednej a prevádzkovateľom, dopravcom spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o. na strane druhej.
(1) Dopravca spoločnosti Trans&Fashion s.r.o. predáva cestovné lístky prostredníctvom vlastného predajného systému na svojej webovej stránke www.alex-travel.sk. Hlavným cieľom internetového predaja cestovných lístkov je uľahčiť všetkým záujemcom získavanie informácií o voľných miestach, termínoch, časoch čom predchádza osobné stretnutie
(2) Dopravca ponúka transfer : letiska Budapešť, Bratislava, Viedeň, Krakow z Košíc a späť. Cestu zo zahraničia na SR je možné objednať alebo zakúpiť prostredníctvom e-mailu.
(3) Majiteľ cestovného lístka je osoba, ktorá si zakúpila lístok priamo cez internetový predaj. V prípade, ak kupujúci nie je zároveň cestujúci, dopravca nezodpovedá za nedostatočné informácie o nástupnom mieste a podmienkach prepravy.
(4) Objednávanie cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti Trans&Fashion s.r.o. je podmienené registráciou užívateľa, kde je nutné vyplniť všetky povinné polia formulára vrátane zadania platnej e-mailovej adresy pre komunikáciu medzi užívateľom a systémom. Objednávateľ, ktorý vykonáva objednávku vyplnením formulára, potvrdzuje, že sa zoznámil so “Zmluvnými podmienkami“ pre rezerváciu a predaj cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti v plnom rozsahu a súhlasí s nimi,
(5) Spoločnosť Trans&Fashion s.r.o. registruje a spracováva všetky osobné údaje majiteľa cestovného lístka, ktoré získala na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu. Sú to predovšetkým meno, priezvisko, adresa, telefón alebo mailový kontakt. Zároveň sa spoločnosť Trans&Fashion s.r.o zaväzuje, že chráni jej zverené osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím tretími osobami,
(6) Cestovné lístky,pri predaji cez internet sú zasielané klientovi na ním zadanú emailovú adresu. CL treba zakúpiť najneskôr 3h30min pred odchodom vozidla.
(7) K uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde zásadne až zaplatením cestovného a vydaním cestovného lístka . Pri on-line kúpe CL je transakcia ukončená až potvrdzujúcim emailom,
(8) Cestovný lístok je vystavený na meno a je neprenosný,
(9) Pri kúpe CL kupujúci zadáva cestujúceho meno, priezvisko, kompletné tel. číslo /aj s predvoľbou/ mobilného telefónu, ktorý bude mať cestujúci pri sebe počas prepravy. Tieto informácie môžu pomôcť v prípade meškania lietadla, aby dopravca vedel operatívne riešiť vzniknuté situácie (čakanie na cestujúceho alebo oznámenie možnej náhradnej prepravy v prípade meškania letu).
(10) Cestujúci má okamihom zakúpenia CL rezervované miesto vo vozidle taxislužby, ktoré určuje dopravca prostredníctvom vodiča taxislužby. Zakúpením lístka cestujúci nadobúda právo cestovať vozidlom taxislužby len na termín jazdy uvedený v CL. Pokiaľ ho však cestujúci neobsadí do odchodu spoja, môže byť obsadené iným záujemcom. Majiteľ cestovného lístka je oprávnený tento použiť na jednorazovú prepravu na zakúpený smer. Po dopravení na určené miesto platnosť cestovného lístka končí a nie je možné ho opätovne použiť. Majiteľ cestovného lístka je pri požiadaní povinný predložiť s cestovným lístkom aj preukaz totožnosti.
(11) Majiteľ cestovného lístka je povinný si tento starostlivo uschovať ako daňový doklad. Za nedbalé používanie sa považuje strata, alebo možnosť odcudzenia treťou osobou. Cestovný lístok môže byť použitý len k účelom, ku ktorým je určený. Iné použitie CL je zakázané!
(12) Dojednané cestovné cestujúci uhradí: cestovné musí byť uhradené (už pripísané na účet dopravcu) najneskôr do okamihu plánovaného začatia prepravy. V prípade, ak cestovné nie je pripísané na náš  účet do času začatia prepravy, je cestujúci povinný zaplatiť vodičovi cestovné v plnej výške. Dodatočne pripísaná hodnota cestovného bude cestujúcemu vrátená na vyžiadanie po zaslaní emailu a vrátená  klientovi suma, o ktorú zaplatil viac,
- platobnou kartou (debetná, alebo kreditná karta)– on-line predaj cez webovú stránku www.alextravel.sk
- na faktúru vystavenou dopravcom.
- prevodom, alebo vkladom na účet dopravcu s použitím variabilného symbolu z objednávky
Cestovný lístok bude vygenerovaný a zaslaný na emailovú adresu objednávateľa v elektronickej podobe až po prijatí platby na náš účet v plnej výške.
Čl. 13
Práva a povinnosti cestujúceho
(1) Cestujúci má právo:
a) na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny,
b) požadovať od oprávnenej osoby dopravcu informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na zľavu z cestovného ak sa preukáže, že dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb,
(2) Cestujúci, alebo objednávateľ sa zaväzuje predpísaným spôsobom (opísaným v týchto obchodných podmienkach a prepravnom poriadku poskytovateľa) využiť služby poskytovateľa na vykonanie prepravy a objednať prepravu telefonicky, mailom, písomne listom, vyplnením a poslaním formulára na web stránke poskytovateľa, zaslaním E-mailu, nasadnutím do vozidla na stanovišti, alebo po trase a súčasne pre účel uzatvorenia zmluvy o preprave je povinný v objednávke označiť údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa, mailový kontakt.
(3) Cestujúci, alebo objednávateľ v objednávke presne uvedie miesto začatia cesty (prepravy osôb poskytovateľom) určené adresou, alebo iným presným odlišovacím znakom určenia miesta nástupu na cestu, uvedie čas vyzdvihnutia poskytovateľom na určenom mieste a presné miesto (adresa), v ktorom bude skončená preprava podľa zmluvy o preprave, týchto obchodných podmienok a akceptovanej objednávky na prepravu. Uvedené skutočnosti v prípade dohody o zmene času, miesta nástupu na začiatok prepravy si strany potvrdia minimálne telefonicky (SMS správy).
(4) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla.
(5) Cestujúcim nie je dovolené:
a) pískať, spievať, hlučno sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč,
b) vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
c) fajčiť vo vozidle
(6) Ďalej je cestujúci povinný:
a) uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných cestujúcich,
b) zaplatiť cestovné podľa platného cenníka, alebo podľa dohodnutej ceny za prepravu,
c) zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za poškodenie, alebo za znečistenie vozidla.

Čl. 14
Nakladanie s nájdenými vecami
(1) Stratou veci zásadne vlastníctvo k veci nezaniká.
(2) Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník stratenej veci nie je známy, alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing taxislužby.
(3) Ak sa prihlási ten, kto vec stratil, alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá na základe potvrdenia. Ak sa vlastník veci do 15 dní od nálezu neprihlási, dopravca odovzdá vec príslušnému štátnemu orgánu (napr. straty a nálezy) na základe potvrdenia o odovzdaní nájdenej veci. Ak sa vlastník neprihlási do jedného roka od odovzdania, pripadne vec do vlastníctva štátu.
(4) Nálezca má právo na náhradu potrebných výdavkov a na nálezné, ktoré tvorí do desať percent ceny nálezu. Právo na nálezné a náhradu potrebných výdavkov nálezca má voči vlastníkovi a to pôvodnému, ak je známy, alebo novému, ak vec nadobudol štát.
(5) Ak by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie sa podľa § 451 a násl. Občianskeho zákonníka.
Čl. 15
Zodpovednosť za škodu
(1) Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas, zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. l a § 763 ods. 2 a §763 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
(2) V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu.
(3) Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom. Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
(4) Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až § 431 Občianskeho zákonníka. Za škodu spôsobenú na batožinách prepravovaných oddelene od cestujúceho zodpovedá dopravca podľa § 769 ods. l Občianskeho zákonníka. Zbavenie sa zodpovednosti za veci vnesené podľa § 433 Občianskeho zákonníka je vylúčené.
(5) Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených, dopravca musí byť povinne podľa § 7 písm. g) podľa zákona č. 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim, odosielateľom a príjemcom vecí a tretím osobám.
Čl. 16
Riešenie škôd
(1) Škody vzniknuté z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby, rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.
(2) V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti, alebo uplatnenej škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.
(3) Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy ku škode došlo, alebo do 30 dní, keď sa poškodený o škode dozvedel.
(4) Právo na náhradu škody sa premlčí podľa § 106 ods. l Občianskeho zákonníka za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a tom, kto za ňu zodpovedá.
Čl. 17
Mimoriadna udalosť
(1) Za mimoriadnu udalosť počas prepravy taxislužbou sa považuje
a) dopravná nehoda,
b) požiar vozidla,
c) úraz, alebo náhle ochorenie cestujúceho, alebo inej osoby.

(2) Pri mimoriadnej udalosti je vodič taxislužby povinný predovšetkým
a) bezodkladne zastaviť vozidlo,
b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,
c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
(3) Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k usmrteniu osoby, alebo k jej zraneniu, poškodeniu cesty, alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci ( v zmysle 56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave) alebo ak došlo k hmotnej škode (hmotná škoda prevyšuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona. V zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona sa škodou malou rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy, čiže 2660 eur. Škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobku väčšej škody podľa Trestného zákona sa rozumie 3990 eur) zrejme prevyšujúcej desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný ako účastník dopravnej nehody:
-ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
- poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
- urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
- zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
- zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel,
- urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody,
- umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb,
- preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody,
- bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody, o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru.
(4) V prípade, že vodič taxislužby nie je schopný vykonať úkony podľa čl. 15 ods. 2, 3 prepravného poriadku, je cestujúci povinný urobiť podľa svojich schopností a možností všetky úkony tak, ako vodič taxislužby.
(5) V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri mimoriadnej udalosti, v rámci zodpovednosti postupuje dopravca a cestujúci podľa čl. 13 a čl. 14 prepravného poriadku.
(6) V prípade poskytnutia pomoci cestujúceho pri mimoriadnej udalosti podľa čl. 15 ods. 4 prepravného poriadku, môže dopravca poskytnúť cestujúcemu odmenu.
Čl. 18
Reklamačný poriadok
Tento Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcimi, resp. iným odberateľom poskytovaných služieb (ďalej len „reklamujúci“) a spoločnosťou Trans&Fashion s.r.o.(ďalej len „dopravca“), v súvislostí s uplatňovaním reklamácií voči dopravcovi, ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou poskytovaných služieb podľa tohto prevádzkového poriadku. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamáciou rozumie reklamujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti za nedostatky služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom. Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona  Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
(1) Postup pri uplatňovaní reklamácie: Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v pracovnej dobe osobne v prevádzke dopravcu, alebo poštou, prípadne elektronickou poštou na adresu sídla dopravcu.Adresa sídla dopravcu: Trans&Fashion s.r.o, Užhorodská 37, Košice 040 11, Slovensko, email: info@alex-travel.sk
a) reklamujúci je oprávnený uplatniť si právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov odo dňa kedy došlo k spôsobenej škode. Ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať, reklamácia musí byť podaná písomne a musí obsahovať presne vymedzené požiadavky reklamácie a musia k nej byť pripojené všetky doklady osvedčujúce jej oprávnenosť a správnosť požadovanej sumy, vrátenie ktorej sa požaduje s rovnopisom vyhotovenej zápisnice o vzniknutej škode.
b) ak reklamujúci v lehote podľa predchádzajúceho bodu nevytkne dopravcovi túto zistenú skutočnosť, reklamujúcemu právo zo zodpovednosti za vady zaniká,
c) reklamujúci je povinný dopravcovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť poskytnúť, dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie,
d) pokiaľ nie je možné ihneď, v zložitom prípade najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitosti reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o vybavení reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade, t.j. reklamujúci má právo od zmluvy odstúpiť,
e) pri uplatnení reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dopravca doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie reklamujúcemu ihneď po prijatí reklamácie,
f) dopravca o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad vydá dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp.vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslaný písomný doklad doručiť,
g) reklamáciu údajov na vydanom cestovnom lístku si reklamujúci môže uplatniť ihneď po vydaní cestovného lístka a následnom skontrolovaní lístka cestujúcim, t.j. po overení správnosti údajov na vydanom cestovnom lístku. Na neskoršiu reklamáciu údajov uvedených na cestovnom lístku dopravca nebude brať zreteľ.

(2) Náležitosti potrebné pre podanie reklamácie:
a) reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne v lehote 6 mesiacov odo dňa ukončenia prepravy,
b) reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať predložením právne relevantných dokladov (dôkazov), ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady,
c) reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj právo, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje, a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu dopravcu.
(3) Reklamácia musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie reklamácie, telefónne číslo, bankové spojenie a čísla účtu pre prípad vyplatenia finančnej náhrady,
b) predmet reklamácie,
c) popis čoho sa reklamácia týka a čo si voči dopravcovi uplatňuje,
d) súpis a fotokópie dokladov pripojených k reklamácii, nevyhnutne doklad o poskytnutí služby (cestovný lístok, batožinový lístok, faktúra, pokladničný blok a pod.),
e) dátum podania reklamácie,
f) podpis a prípadne odtlačok pečiatky (ak zápis v registri takúto formu vyžaduje) reklamujúceho, tento údaj sa pri podania reklamácie elektronickou formou nevyžaduje. Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých je potrebné, doložilo splnomocnenie, ktoré reklamujúceho oprávňuje v ich mene. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v predchádzajúcich bodoch, dopravca vyzve reklamujúceho, aby reklamáciu doplnil, v lehote nie kratšej ako 8 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov. Kým reklamujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie, dopravca nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať jej oprávnenosť. Ak reklamujúci v lehote určenej dopravcom odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohto momentu začínajú plynúť 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie. Ak reklamujúci reklamáciu nedoplní, dopravca nie ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.
(4) Neoprávnenosť, zamietnutie reklamácie
Neoprávnenou reklamáciou sa v zmysle tohto prepravného poriadku pri preprave rozumie reklamácia reklamujúceho, ktorý v čase udalosti:
a) Ak neobsahuje potrebné náležitosti alebo nebola podaná v lehote podľa tohto PP,
b) Porušil predpisy dopravcu alebo všeobecne záväzné právne predpisy SR, alebo cieľového štátu,
c) bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
d) nedostatky dopravcom poskytovanej služby si zavinil sám,
e) ohrozoval cestujúcich vo vozidle,
f) fajčil, príp. požíval alkoholické nápoje v priestore vozidla,
g) poškodzoval vozidlo,
h) prepravoval vo svojej batožine veci/zvieratá, ktoré sú zakázané alebo odmietol preskúmanie batožiny,
i) prepravoval vo vozidle batožinu, na ktorej pre jej nespôsobilosť resp. osobitnú povahu vznikla škoda a reklamujúci na tieto skutočnosti dopredu neupozornil,
j) bol pre akékoľvek opodstatnené dôvody vylúčený z prepravy,
k) nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby dopravcu.

(5) Dopravca má právo odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade ak:
a) Nebola podaná oprávnenou osobou,
b) reklamácia nebola podaná v čase a v súlade s týmto prepravným poriadkom,
c) vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie, alebo vo veci príslušným orgánom už bolo právoplatne rozhodnuté,
d) škoda vznikla následkom živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti, za ktorú dopravca nenesie zodpovednosť,
e) nákup služby nebol preukázaný,
f) reklamáciu na službu reklamujúci uplatňuje po uplynutí lehôt stanovených v tomto reklamačnom poriadku.
g) Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má reklamujúci právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.
Čl. 19
Záverečné ustanovenia
Tento prepravný poriadok spoločnosti Trans&Fashion s.r.o. bol schválený konateľom spoločnosti dňa 16.05.2018.